Incassodiensten Van Loon Advocaten B.V. gevestigd te Veenendaal

onder nummer 160/2013 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Midden Nederland op 18 oktober 2013. Samengesteld door Van Loon Advocaten B.V. (0318-514813 en/of incasso@vanloon-advocaten.nl). Repro- en auteursrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Van Loon Incasso Advocaten: Van Loon Incasso Advocaten is een handelsnaam van Van Loon Advocaten B.V.

Van Loon Advocaten B.V.: onder Van Loon Advocaten B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30277814, wordt mede verstaan iedere onderneming die een dochteronderneming als bedoeld in artikel 2:24a BW van Van Loon Advocaten B.V. is, waarmee Van Loon Advocaten B.V. in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden, dan wel waarin Van Loon Advocaten B.V. een deelneming als bedoeld in artikel 2:24c BW heeft, hierna aangeduid met ‘opdrachtnemer’, ‘wij’, ‘ons’, of ‘onze’.

Stichting Beheer Derdengelden Van Loon Advocaten: De stichting waarover het betalingsverkeer loopt tussen Van Loon Advocaten B.V. en de debiteur van opdrachtgever enerzijds en tussen Van Loon Advocaten B.V. en opdrachtgever anderzijds, zulks ter bescherming van de gelden van opdrachtgever.

Wederpartij en/of opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst terzake incassodiensten heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt. vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtverkrijgende en erfgenamen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en de wederpartij. Een overeenkomst tot dienstverlening bestaat altijd uit een inspanningsverplichting niet zijnde een resultaatsverplichting.
Incassodiensten: Alle diensten die Van Loon Advocaten B.V. aanbiedt op het gebied van pre-incasso, gerechtelijke en buitengerechtelijke incassowerkzaamheden en incasso-adviezen en incassoproducten waaronder begrepen doch niet beperkt tot modellenpakketten, incasso-stickers, incassostempels.

Incassovordering: het volledige opeisbare bedrag bij aanvang in één incassozaak.

Incasso opdracht: betreft de inning van één gespecificeerde vordering bij één gespecificeerde debiteur op één gespecificeerd adres, een en ander zoals gespecificeerd door de opdrachtgever bij het indienen van de opdracht.

Artikel 2 Algemeen

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan terzake incassodiensten worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten terzake incassodiensten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door ons andersluidend schriftelijk is bevestigd.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
5. Wij kunnen voorwaarden stellen indien communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail plaatsvindt.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dagtekening van de offerte.
3. Wij gaan uit van,en wederpartij staat in voor, de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ons gegeven ontwerpen, specificaties, (elektronische) bestanden en andere gegevens waarop wij onze aanbieding baseren.
4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk aan de wederpartij ter kennis gebracht.
5. Indien wij kosten hebben moeten maken om de wederpartij een aanbieding te kunnen doen, hebben wij het recht deze kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4 Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand, eerst nadat wij de opdrachtbevestiging/offerte ondertekend retour hebben ontvangen, dan wel indien wij uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst.
2. Indien het aanbod langs elektronische weg door ons is gedaan en door wederpartij is aanvaard, bevestigen wij zo nodig langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen.
3. Wij kunnen voor het door wederpartij verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan wederpartij. Wederpartij stemt in met elektronische facturatie.
4. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
5. Bij de verkoop van goederen/diensten kan een vooruitbetaling van wederpartij worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
6. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen.
7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd dan wel toestemming heeft verleend voor de volgende fase.
8. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.
9. Indien wij of door ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Incasso opdracht

1. De opdrachtgever dient bij de Incasso opdracht een deugdelijke vordering in bij ons, dit wil onder meer zeggen dat zij er voor in staat dat:
a) De vordering onafhankelijk is en er geen aanspraken bestaan uit hoofde van een nog niet vervulde, of niet deugdelijke vervulde tegenprestatie;
b) Er geen sprake is van verjaring van de vordering;
c) Het vorderingsrecht van de opdrachtgever uitdrukkelijk kan worden bewezen;
d) Er een deugdelijke aanzegging heeft plaatsgevonden van kosten en rente bij de debiteur conform de Wet Normering Buitengerechtelijk Incassokosten, boek 6 BW, behoudens in geval van een zogenaamde pré-incasso;
e) Er geen sprake is van een faillissement of surseance van betaling bij de betreffende debiteur;
f) De vordering nog niet eerder aan een derde uit handen is gegeven;
g) Er geen sprake is van enige andere situatie waardoor opdrachtgever geen aanspraak kan maken op de ingediende vordering.
2. Tegelijk met de incasso opdracht worden door de opdrachtgever aan ons alle noodzakelijke gegevens en bewijsstukken in kopie ter hand gesteld, hieronder vallen onder andere;
a) Kopieën van de overeenkomst welke aan de vordering ten grondslag ligt;
b) Kopieën van alle facturen;
c) Kopieën van alle overige relevante stukken, waaronder de herinneringen en aanmaningen met aanzegging van kosten en overige correspondentie met de debiteur;
d) Kopieën van de van toepassing zijnde voorwaarden;
3. De opdrachtgever draagt zorg voor de volledigheid van het dossier bij opdrachtnemer en staat in voor de juistheid van de bewijsstukken. De opdrachtgever staat voorts in voor de juistheid en volledigheid van de ingevoerde gegevens in het online-incassoprogramma.
4. Wij maken van alle ontvangen stukken en documenten een scan. Originele stukken worden niet door ons bewaard.
5. Bij overtreding van het in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 bepaalde zal de opdrachtgever 15% provisie, berekend over de hoofdsom van de ingediende incasso opdracht, ineens verschuldigd zijn. Opdrachtnemer kan dan de opdracht in casu als volbracht beschouwen en het dossier sluiten.

Artikel 6 Incasso

1. Wij leveren een inspanningsverplichting en kunnen dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.
2. Wanneer opdrachtgever ons opdraagt een vordering te incasseren, machtigt zij ons daarmee in haar naam alle benodigde incassomaatregelen te treffen die naar ons inzicht noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in;
a) Het schriftelijk en telefonisch benaderen van de debiteur;
b) Het in rekening brengen van rente en kosten namens de opdrachtgever;
c) Het ontvangen van gelden;
d) Het treffen van een redelijke betalingsregeling, gelet op de omstandigheden van het geval;
e) Het geven van redelijk uitstel van betaling aan de debiteur, gelet op de omstandigheden van het geval.
3. Opdrachtgever heeft, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken met ons, geen zeggenschap over de wijze waarop de incasso opdracht door ons wordt uitgevoerd.
4. Opdrachtnemer gaat bij de berekening van kosten en rente uit van de som der openstaande facturen. Wanneer bij de ingediende facturen sprake is van administratiekosten (hoe dan ook genaamd) en rente welke door opdrachtgever in rekening zijn gebracht , staat het opdrachtnemer vrij deze kosten niet in de vordering op te nemen.
5. Zodra de opdracht is verstrekt dient de opdrachtgever zich te onthouden van contacten met de debiteur. Opdrachtgever is gehouden om de debiteur te verwijzen naar opdrachtnemer en zij dient ons direct van dit verwijzen op de hoogte te stellen.
6. Wanneer er gedurende de opdracht door ons om aanvullende informatie of instructie wordt verzocht, zal de opdrachtgever ervoor zorg dragen dat deze informatie onverwijld verstrekt wordt.
7. Wanneer de opdrachtgever gedurende de Incasso opdracht informatie ontvangt die betrekking heeft op het ter incasso gegeven dossier, dient zij ons hiervan onverwijld melding te maken.
8. De opdrachtgever dient zich te onthouden van;
a) Het hinderen van de werkzaamheden van opdrachtnemer;
b) Het verzwijgen of achterhouden van informatie;
c) Het niet verstrekken van verzochte gegevens of informatie binnen 7 kalenderdagen;
d) Het contact hebben met de debiteur omtrent het uit handen gegeven dossier in welke vorm dan ook;
e) Het tevens aan een derde uitbesteden van het uit handen gegeven dossier;
f) Het aan een derde overdragen van de uit handen gegeven vordering.
9. Bij overtreding van het in artikel 6.5, 6.6, 6.7 & 6.8 bepaalde, zal de opdrachtgever 15% provisie, berekend over de hoofdsom van de ingediende incasso opdracht, ineens verschuldigd zijn. Opdrachtnemer kan dan de opdracht in casu als volbracht beschouwen en het dossier sluiten.

Artikel 7 Geïncasseerde bedragen

1. Onder geïncasseerde bedragen worden de bedragen verstaan die tijdens onze bemiddeling, bij opdrachtnemer dan wel bij de Stichting Beheer Derdengelden Van Loon Advocaten zijn betaald.
2. Onder geïncasseerde bedragen worden tevens de bedragen verstaan die tijdens de bemiddeling rechtstreeks aan opdrachtgever zijn betaald. Betalingen die door opdrachtgever ontvangen worden op dezelfde dag dat de vordering bij opdrachtnemer is ingediend c.q. ontvangen, zijn daaronder uitdrukkelijk begrepen.
3. Betalingen die direct bij opdrachtgever zijn binnengekomen, dient opdrachtgever schriftelijk zo spoedig mogelijk aan opdrachtnemer door te geven, met vermelding van de valutadatum van de betaling en de hoogte van deze betaling.
4. Betalingen van een debiteur die door opdrachtgever worden ontvangen strekken altijd eerst in mindering op het dossier dat bij ons in behandeling is.
5. Onder geïncasseerde bedragen worden tevens verstaan de bedragen waarmee de opdrachtgever tijdens de behandeling van de opdracht de vordering verlaagt, zoals bijvoorbeeld in het geval van;
a) Het (deels of geheel) crediteren of laten vervallen van facturen;
b) De annulering van de incasso opdracht;
c) Het accepteren van retourlevering van goederen;
d) Het verrekenen van een betaling die ontvangen werd door de tussenkomst van ons;
e) Het accepteren van een schikking;
f) Het compenseren van vorderingen;
g) Het accepteren van een door debiteur op zich genomen tegenprestatie;
h) Of andere gevallen waarin de opdrachtgever (gedeeltelijk) afziet van aanspraak op de bij opdrachtnemer ter incasso gegeven vordering.
In dergelijke gevallen wordt de provisie ook berekend over het bedrag waarmee het opeisbare bedrag wordt verminderd.
6. Opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen 7 kalenderdagen te informeren omtrent een verlaging van de vordering zoals bedoeld in artikel 7.5.
7. Opdrachtnemer baseert de hoogte van de incassokosten op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijk Incassokosten, boek 6 BW dan wel bij zakelijke debiteuren op de fungerende Algemene Voorwaarden van opdrachtgever. Opdrachtnemer berekent voor zowel particuliere als zakelijke debiteuren het maximaal toegestane tarief.
8. Wordt de incassozaak in een gerechtelijke procedure vervolgd, door opdrachtnemer of door een via opdrachtnemer ingeschakelde derde, kan er naast de provisie een honorarium gerekend. Tevens worden alle andere kosten zoals griffierecht, onderzoeken, deurwaarderskosten, informatiekosten aan opdrachtgever doorbelast.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst, duur, opzegging, opschorting, ontbinding en annulering

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtgever kan op ieder moment via het online-incassoprogramma de stand van zaken in het dossier waarnemen. Wij zullen de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, , dit kan ook digitaal middels het online-incassoprogramma plaatsvinden.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst substantiële (financiële en/of kwalitatieve) consequenties heeft, zullen wij de wederpartij hierover inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zullen wij daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. De overeenkomst tussen ons en een wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
6. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen.
7. Tenzij contractueel anders bepaald kan een overeenkomst voor bepaalde tijd door wederpartij niet tussentijds worden opgezegd. De overeenkomst wordt na de looptijd stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst 2 kalendermaanden voor het einde van de looptijd is opgezegd. Zodra de initiële looptijd van de overeenkomst geëindigd is, kan er worden opgezegd tegen de eerste van de maand met in acht name van één kalendermaand.
Indien de Wet van Dam van toepassing is, geldt de daaruit voortvloeiende opzegtermijn.
8. Indien de overeenkomst tussentijds conform contract wordt opgezegd door de wederpartij, hebben wij recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er in overwegende mate feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ons zijn toe te rekenen. Voorts is de wederpartij alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en/of deelleveringen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook na betaling onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij.
9. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ons, zullen wij in overleg met de wederpartij, na voorafgaande betaling, zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de wederpartij toerekenbaar zijn, dan wel in haar risicosfeer vallen.
10. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ons extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.
11. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet stipt of niet volledig nakomt.
b. Ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen of in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen.
c. De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
d. Wederpartij in in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
12. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht.
13. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken voortvloeiend uit de wet en overeenkomst.
14. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
15. Indien de wederpartij nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren is dit slechts mogelijk met onze instemming en binnen één kalenderweek na het afsluiten van de overeenkomst. Indien een koopovereenkomst geannuleerd wordt, dan worden 50% annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, waaronder begrepen gederfde winst.

Artikel 9 Einde Incasso opdracht

1. Opdrachtnemer en de Stichting Beheer Derdengelden Van Loon Advocaten B.V. zullen voor opdrachtgever ontvangen bedragen onder aftrek van provisie en incassokosten overmaken op een door de opdrachtgever opgegeven bankrekening. De afdrachten vinden uiterlijk plaats in de laatste week van de volgende maand, doch het streven van opdrachtnemer is om dit binnen 7 dagen te doen.
2. Bij een afbetaling in delen, geschiedt de overboeking, op verzoek, telkens wanneer het afbetaalde bedrag (onder aftrek van provisie en incassokosten) € 500,- overschrijdt. Indien opdrachtgever frequentere overboeking wenst zijn wij gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen.
3. Opdrachtnemer en de Stichting Beheer Derdengelden Van Loon Advocaten B.V. zijn niet aansprakelijk voor ontstane koers-, valuta- en of omrekeningsverschillen tijdens dan wel na de uitvoering van de Incasso opdracht. Koers-, valuta- en omrekeningsverschillen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. Het staat opdrachtnemer vrij zonder nadere toelichting een dossier te sluiten wegens oninbaarheid van de vordering, na voldoening van de verschuldigde provisie en incassokosten.
5. Alle door opdrachtnemer verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en wel voor diens intern discreet gebruik. Opdrachtgever is gehouden alle door opdrachtnemer verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.
6. Opdrachtnemer is niet verplicht de in het kader van de Incasso opdracht ter beschikking gestelde stukken aan de opdrachtgever te retourneren. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op het door opdrachtnemer aangelegde dossier. Het aangelegde dossier wordt 12 maanden na sluiten van het dossier vernietigd.

Artikel 10 Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
Vermeld in Euro (€), eventuele koerswijzigingen worden doorberekend
Exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege
Exclusief 6 % kantoorkosten
Exclusief kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer- en verzendkosten, administratie en verzekering.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst tot dienstverlening een vast honorarium of een provisieregeling (conform de hoogte van de incassokosten op dat specifieke dossier of reeks dossiers) overeenkomen.
3. Indien geen vast honorarium of een provisieregeling wordt overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten de scope van de provisieregeling vallen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens onze gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uur- tariefschriftelijk is overeengekomen.
4. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, kosten derden, reiskosten en reistijd.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand, kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht worden.
6. Indien wij met een wederpartij een honorarium of uurtarief overeenkomen, zijn wij niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
7. Bovendien mogen wij het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Wij zullen de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Wij zullen daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
8. Het ontstaan van meerwerk, 25% van het offertebedrag te boven gaande, zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan.
De wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd tenzij de wederpartij direct na melding ons heeft bericht van dat meerwerk af te zien.
Meerwerk kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed.
9. In geval van tussentijdse verhoging van kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften.
Voor werkuren buiten de gebruikelijk werktijden kunnen wij een tarief berekenen van 150% van het geldende uurtarief.
10. Indien door de wederpartij voor het uitoefenen van werkzaamheden materialen ter beschikking worden gesteld, hebben wij het recht deze in de orderprijs te verwerken tot een maximum van 20% van de door ons in vergelijkbare gevallen te berekenen kostprijs van de betreffende materialen.
11. Aanbiedingen, offertes en reeds gesloten overeenkomsten gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

Artikel 11 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De op onze bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
2. Alle door wederpartij of debiteur van wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakt invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en).
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Klachten met betrekking tot de geleverde goederen/diensten schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Wij hebben de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij directe betaling.
6. In geval van liquidatie, WSNP, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zullen onze vorderingen en de verplichtingen van de wederpartij jegens ons, onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 12 Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een samengestelde rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van onze vorderingen komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250.

Artikel 13 Geheimhouding en privacy

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. De (persoons-)gegevens die via de sites van opdrachtnemer aan opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
4. Opdrachtnemer bewaart en gebruikt uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden binnen ons eigen dienstaanbod. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons kenbaar te maken.
5. De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij uit hoofde van de Wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toerekenbaar zijn.

Artikel 14 Non wervingsbeding

1. Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en slechts na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, medewerkers van ons waarop ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep is gedaan en/of die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor zover door de (Nederlandse) Wet bepaald.
2. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso binnen Nederland en internationaal geschiedt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de incasso opdracht.
3. Indien een opdrachtgever voor de behandeling van een internationale incassozaak opdrachtnemer inschakelt, dan geeft opdrachtgever opdrachtnemer de volmacht uit naam van opdrachtgever deze incasso opdracht bij een derde, buitenlands incasso intermediair, in behandeling te geven. Opdrachtnemer vertegenwoordigt in dat geval de opdrachtgever. De overeenkomst komt in dat geval rechtstreeks tot stand tussen de opdrachtgever en de derde.
4. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval het totale bedrag van de betreffende order te boven gaan.
5. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
6. Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van wederpartij, schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij aan ons voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door wederpartij aan ons voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Onze aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
7. Wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van onder onze verantwoordelijkheid plaatsvindend of gevonden hebbend handelen of nalaten dat inbreuk maakt op rechten van derden en/of dat aan derden schade berokkent of daartoe bijdraagt, voor zover de betreffende inbreuken c.q. schade hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan wederpartij mogen worden toegerekend dan wel tot diens risicosfeer behoren, behoudens voor zover de aanknopingspunten voor toerekening aan ons aanmerkelijk zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening aan wederpartij. Indien de wederpartij aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9. Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane schade ten gevolge van niet of niet tijdige levering van zaken en/of diensten ten gevolge van overmacht of indien deze een gevolg zijn van omstandigheden die buiten onze risicosfeer vallen dan wel waar wij geen directe invloed op hebben.
10. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen.
11. Alle gevolgen van gebruik door of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, van het geleverde zijn voor rekening van wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.
12. Ten aanzien van door ons geleverde producten zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor gebreken indien de betrokken zaken door ons zelf zijn geproduceerd en die producten rechtstreeks in deze staat aan de wederpartij zijn geleverd, doch slechts indien de gebreken aantoonbaar aan onze schuld te wijten zijn. Indien een of meer door ons geleverde zaken ondeugdelijk zijn reikt onze aansprakelijkheid nimmer verder dan datgene waarvoor wij de leverancier van de betreffende zaken aansprakelijk kunnen stellen.
13. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ons geleverde zaken, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken of andere materialen.
14. Wij maken gebruik van een online incassoprogramma. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade door het (tijdelijk) niet functioneren van het programma of niet bereikbaar zijn van het programma.

Artikel 16 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan:
Elke van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer tijdig kan worden verlangd, werkstakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.
2. De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
3. Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.
4. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd.

Artikel 17 Klachten

1. Eventuele klachten ten aanzien van zichtbare gebreken of facturen, worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 kalenderdagen na levering van de betreffende prestatie en/of na factuurdatum schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Klachten ten aanzien van verborgen gebreken worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 kalenderdagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering van de betreffende prestatie hebben bereikt onder opgave van de aard en grond der klachten.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.
3. Indien de klacht door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
4. Slechts indien en voor zover de klacht gegrond bevonden wordt, schort dit de nog niet vervallen betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.
5. Indien ingevolgde dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 18 Auteursrechten en overige IE-rechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst of aanbieding ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, tekeningen, schetsen, begrotingen, ramingen, rapporten, brieven, berekeningen, verslagen, contracten en andere bescheiden, alsmede, modellen, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons. De wederpartij verkrijgt eventueel uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.
2. Wij hebben, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging. Een aan de wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
3. Overdracht van repro en/of auteursrechten kan door ons slechts bij akte geschieden.
4. Het is niet toegestaan de verwezenlijking van een ontwerp of model van ons te herhalen, ook niet indien het slechts een deel van een al dan niet uitgevoerd ontwerp van ons betreft, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
5. Het is niet toegestaan de door ons verzonden correspondentie in een dossier zonder onze schriftelijke toestemming (gedeeltelijk) te reproduceren en/of te gebruiken in andere dossier(s) en/of terzake andere debiteuren.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Overige internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden eveneens uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.

Artikel 20 Geschillen

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of mediation te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Het honorarium komt ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.

Ons incassobureau heeft een slagingspercentage van 89%, waar we trots op zijn!

INCASSO ZONDER KOSTEN

Het inschakelen van incassobureau Van Loon Incasso Advocaten kost u helemaal niets! Wij gaan binnen 24 uur aan de slag met uw vordering en we krijgen 89% van de vorderingen vrijwel probleemloos betaald. En als wij moeten dagvaarden, dan verhalen we de kosten op uw debiteur. Wij doen alle mogelijke moeite voor het geld waar u recht op heeft, dus ook voor kleine bedragen. Zonder dat het u geld of uw nachtrust kost…

Willeke Rijken

Dental group International

Het gaat bij ons altijd om relatief kleine bedragen maar we besteden alle incasso’s uit aan Van Loon Incasso Advocaten. Zij werken heel erg stipt en gaan op een respectvolle manier met de klant om.

Roland van Hierden

ICT Concept

Een incassobureau dat ieder dossier echt direct oppakt! Die snelheid én de persoonlijke aanpak hier zijn een verademing.

Paqui Pfeiffer

Huibers Accountants

Bij Van Loon Incasso Advocaten kan ik online de dossiers inzien. Ze overleggen altijd als het nodig is en houden rekening met onze klantrelatie. Het werkt echt erg prettig en efficiënt.

ONZE REFERENTIES

Bekijk meer referenties

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bel ons op 0318 - 514 813 of maak gebruik van het onderstaande formulier.

Over van Loon Incasso Advocaten

Als u een betrouwbaar incassobureau zoekt, dan is Van Loon Incasso Advocaten uw terechte keus. Als advocatenkantoor zijn wij al sinds 1975 gevestigd in Veenendaal. We hebben onze goede reputatie gebouwd op de stevige fundamenten kennis en kunde.

CONTACTDETAILS

Van Loon Incasso Advocaten is onderdeel van Van Loon Advocaten B.V.

0318 - 514 813
0318 - 529 525
info@incassoadvocaten.nl